Privacybeleid

Privacy statement Walbanen

Inleiding

Walbanen neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@walbanen.nl

Wie is Walbanen?

Walbanen BV is de besloten vennootschap Walbanen BV, kantoorhoudende te (1251 BE) Laren aan Naarderstraat 54, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37133384.

Walbanen BV is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Walbanen BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Walbanen BV jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Walbanen BV persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Walbanen BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Walbanen BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
Website
Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer, Beroepsactiviteiten, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Walbanen BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Walbanen BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Walbanen BV. Je kunt verzoeken dat Walbanen BV je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Walbanen BV te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Walbanen BV of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Walbanen BV te verkrijgen. Walbanen BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Walbanen BV je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Walbanen BV

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@walbanen.nl Walbanen BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Walbanen BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Walbanen BV je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Walbanen BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Walbanen BV je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@walbanen.nl

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Walbanen BV jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@walbanen.nlDaarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.